top of page

הספר המחקרי הראשון אודות המהפכה החוקתית בישראל

מי מפחד ממדינה יהודית ?
היבט חוקתי ואידיאולוגי

מאת - יהודה כהן

ההוצאה לאור של לשכת עורכי-הדין (2001)

העורך: משה פלבר

תקציר

הספר המחקרי המקיף הראשון, שבוחן את המהפכה החוקתית בישראל, משווה בין ישראל לבין 40 מדינות דמוקרטיות לגבי דרך המינוי של שופטים המוסמכים לבקר חקיקה, מנתח את הפגמים המשפטיים, הלוגיים, האתיים והחוקתיים בביקורת החוקתית בישראל, ובתוך-כך מאיר באור המחקר את מעמדו החשוב של חוק יסודות המשפט, את מונח הריבונות המדינית בכלל ואת מקור הריבונות הייחודי של מדינת ישראל, את תפקידה העל-חוקתי של מגילת העצמאות, את ההבדל שבין המהות היהודית של המדינה לבין השיטה הדמוקרטית הנהוגה בה, וכן את העובדה החוקית של היות בתי המשפט בישראל כפופים לכנסת וחסרי מעמד נפרד כרשות עצמאית נפרדת, ואת אי-חוקתיות ההגבלה העצמית שנוקטת הכנסת — כל אלו מבוססים עם אדנים מחקריים יסודיים, שלא נסתרו ע״י אף מחקר חוקתי שבוצע עד-היום.
הספר, שאמנם מלווה בנימה אישית, ומוקדש למורהו האהוב מכיתה ח' (המורה והמחנך זאב אלפרין), נוקט גישת חשיבה עצמאית וחסרת-פניות, למרות שמסקנות המחקר אינן עולות בקנה אחד עם הדעות הרווחות בציבור ובמיוחד בקרב זרם המחשבה הפוליטית-ליברלית, שבתוכה גדל המחבר ואליו השתייך נפשית ואידאולוגית.
המחבר כתב כנספח לספר גם הצעה לחוק יסוד: החוקה, שמטרתו לפתור באופן מושכל ואלגנטי (ומבוסס-מחקר) את המבוי הסתום הקיים עד היום בין המערכת המשפטית לבין המערכת הפוליטית.

הצעה לחוק
חוק-יסוד: חוקה

הספר כולל הצעה מעשית של חקיקת "חוק-יסוד: חוקה" (בנספח III בספר), שפותרת באלגנטיות את המבוך בו אנו נמצאים כיום, כי לפיה:
1.    לתקופת ביניים, יבוטל השיפוט החוקתי וההתערבות המשפטית בהליכים פנימיים של הכנסת, וחוקי יסוד לא ייחשבו עליונים לחוקים רגילים (סעיף 2).
2.    הממשלה תמנה בית משפט זמני לחוקה שיוכל להפוך גם החלטות חדשות של בית המשפט העליון, אך השופטים יכללו מינימום של נשים ומיעוטים וימונו מתוך רשימה שתיקבע על-ידי ועדה ציבורית-מקצועית מוגדרת (סעיף 3).
3.    הכנסת תכין שתי הצעות לחוקה הכפופות לעקרונות הכרזת העצמאות, ואשר יוגשו להכרעה במשאל עם, שבו יתאפשר גם לבחור באפשרות שלישית, שלא לקבל חוקה בינתיים (סעיף 5).
4.    תבוטל כל הגבלה עצמית של הכנסת בחוק, אך עם הפנים לעתיד, מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לאנשים בעבר (סעיף 6).

bottom of page